Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definitie

1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1. Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist.

1.1.2. Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ een overeenkomst aan gaat.

1.1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.

1.1.4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtisten voor of ten behoeve van een cliënt verricht.

1.1.5. Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

1.1.6. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend. Vestiging waar ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ haar werkzaamheden verricht welke huidig is bepaald op de Blasiusstraat 128 1091CZ  te Amsterdam en de daarbij andere locaties.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt, en praktijkadres.

 

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ en opdrachtgever.

2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 

 1. De overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ en de opdrachtgever.

3.2. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

3.3. De overeenkomst die wordt aangegaan tussen ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ en de opdrachtgever zal gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis tenzij de aard van de verbintenis zich hier tegen verzet. Als inspanningsverbintenis zal in ieder geval worden aangemerkt de zorg of medisch advies, welke door ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ is verstrekt uit hoofde van overeenkomst aan de opdrachtgever.

 

 1. Werkzaamheden

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden van ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ bestaan uit het geven van zorg en/of advies omtrent voeding en/of begeleiding van de cliënt/opdrachtgever in de breedste zin van het woord.

4.2. Plaats van werkzaamheden:

4.2.1. Werkzaamheden welke ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ zal verrichten jegens cliënt/opdrachtgever zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op een van de vestigingen van  FitFood Diëtistenpraktijk

4.2.2. FitFood Diëtistenpraktijk heeft te allen tijde het recht om de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden eenzijdig te wijzigen indien FitFood Diëtistenpraktijk meent dat dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de cliënt  noodzakelijk is.

4.2.3. Wijziging van de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd kunnen door cliënt niet worden aangemerkt als tekortkoming in de nakoming van de  prestatie door ‘FitFood Diëtistenpraktijk’, tenzij ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ schriftelijk anders met cliënt/opdrachtgever is overeengekomen.

 

 1. Privacy

5.1. ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

5.2. In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

 

 1. Verhindering

6.1. Indien de cliënt/opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 24 uur van te voren telefonisch dan wel per e-mail te geschieden. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

6.2. Indien door de cliënt/opdrachtgever niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, zoals bepaald in Art 6.1. van deze algemene voorwaarden dan is cliënt/opdrachtgever verplicht tot het volledig vergoeden van de behandelafspraak.

6.3. ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ is ten allen tijde gerechtigd om afspraken met cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.

 

 1. Tariefstelling

7.1. ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ hanteert vrije tarieven. Deze tarieven zijn contractueel vast gelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar. Voor niet gecontracteerde zorg gelden andere tarieven. Deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van ‘FitFood Diëtistenpraktijk’. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 behandeluren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Bij vragen of onduidelijkheden betreft de vergoeding raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

 

 1. Eigen risico

8.1. De kosten die ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ bij uw verzekeraar in rekening brengt komen ten laste van uw verplichte eigen risico, indien u niet onder de ketenzorg valt.

 

 1. Betaling

9.1. Cliënt en/of opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens ‘FitFood Diëtistenpraktijk’. Eventuele vorderingen of aanspraken van cliënt ten aanzien van derden, met inbegrip van vorderingen jegens de verzekeraar van de cliënt, schort de betalingsverplichting jegens FitFood Diëtistenpraktijk niet op.

9.2. In vervolg op het bepaalde in artikel 7.1., zal ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur.

9.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de cliënt moet zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL84ABNA0579555909 t.n.v. ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ gevestigd te  Amsterdam.

9.4. Bij het uitblijven van betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is de cliënt en/of opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.5. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

9.6. De betalingstermijn zoals bepaald in Art 9.3. geldt als een fatale termijn, indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is binnengekomen op het genoemde rekeningnummer zal cliënt in verzuim zijn zonder dat daar enige wettelijke ingebrekestelling voor is vereist.

9.7. Indien cliënt aan te merken is als een of meerdere (rechts) personen dan zijn de verantwoordelijke bestuurders en/of natuurlijke personen ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade en letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.

 

 1. Opzegging

11.1. ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling en opzegging van de overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk of de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/ dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

 1. Klachten

12.1. Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van FitFood Diëtistenpraktijk’ dient u deze eerst te bespreken met de diëtist.

12.2. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost met de diëtist, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800BD Amersfoort.

12.3. De diëtist van ‘FitFood Diëtistenpraktijk’ is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.